Polityka prywatności

Polityka prywatności - Ochrona danych osobowych

Zapewniamy naszym Klientom i Kontrahentom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę ich danych osobowych

& 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Werner prowadząca na podstawie wpisu CEIDG działalność gospodarczą Werner P.Poż Małgorzata Werner z siedzibą w Warszawie 04-870, ul.Trakt Lubelski 55. NIP : 5271685142, REGON : 017291317 

2. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), określanym jako „RODO”. Jest to akt prawny, który wprowadza jednolite przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

3. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail : werner.ppoz@gmail.com , telefonicznie pod numerem 733 455 622, lub na adres siedziby firmy podany w & 1 pt. 3 .

& 2. Dane osobowe.

Podanie danych osobowych przez Klienta/Kontrahenta ma charakter dobrowolny i jest konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia/umowy.

1. Kategorie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 RODO, administrator przetważa tylko dane zwykłe :

 •  imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP - Dane do faktury
 •  imię i nazwisko, adres dostawy, e-mail, oraz numer telefonu osoby kontaktowej - Dane do wysyłki, dane   kontaktowe
 •  numer konta - jeśli formą płatności jest przelew bankowy
 • imię i nazwisko/nazwa, adres, e-mail, numer telefonu kontaktowego - przy przyjmowaniu i rozpatrywaniu reklamacji.

2. Sposób i cel przechowywania danych

 • biuro Administratora w formie papierowej - rejestry i księgowość 
 • komputer Administratora - rejestry i księgowość
 • serwer sklepu internetowego /OLX/ALLEGRO/poczta e-mail/telefon (zależnie od miejsca podania i zapisu danych) - realizacja zamówień/umów, reklamacji.
 • konto na platformie wysyłkowej - w przypadku wysyłkowej formy dostawy
 • konto w serwisie bankowości elektronicznej - w przypadku płatności przelewem - rejestr płatności

& 3. Przetwarzanie danych osobowych

1. Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów/Kontrahentów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi. Celem przetwarzania danych jest:

 • realizacja zamówienia/umowy - przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do należytego wywiązania się realizacji zamówień/umów.(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wymogi prawne - wypełnienie obowiązku prawnego Administratora. ( na podstawie art. 6 ust.1 lit.c  i ust. 3 RODO)
 • proces reklamacyjny ( na podstawie art. 6 ust.1 lit. c )
 • powiadomienie/sprawdzenie dostępności towaru - telefonicznie lub drogą mailową na prośbę i za zgodą Klienta/Kontrahenta. 
 • Komunikacja - dane potrzebne do kontaktu i personalizacji. Kontakt telefoniczny lub mailowy w celu doprecyzowania ewentualnych niejasności, przekazania informacji o etapie rozpatrywania wniosku, reklamacji lub realizacji zamówienia, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji albo powiadomienia o wystąpieniu nieoczekiwanych trudności mających wpływ na realizację zamówienia/wywiązanie się z umowy. 
 • informacja - w przypadku stałych Klientów, za ich zgodą, kontakt w celu przekazania informacji o zmianie cen lub poszerzeniu oferty. 
 • marketing produktów własnych ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na prośbę klienta
 • Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń ( na podstawie art 6. ust. 1 lit. f RODO )

Dane osobowe przetwarzane automatycznie nie są profilowane.

2. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.

Administrator nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowy osobom trzecim, chyba, że jest to niezbędne w ramach realizacji zamówienia/umowy, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub za zgodą Klienta/Kontrahenta, wówczas dane osobowe w sposób nie naruszający praw i wolności  osoby, której dane dotyczą mogą być przekazywane :

 • podmiotom przetwarzającym w celu realizacji zamówienia/umowy/dostawy towaru na potrzeby wewnętrznych procesów i procedur.
 • platformie wysyłkowej, firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionych produktów, odbioru i dostarczenia produktów związanych z reklamacją, włącznie z odstąpieniem od umowy.
 • firmom wydającym karty kredytowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom w celu realizacji płatności.
 • innym dostawcom usług, osobom trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych.
 • dostawcom Administratora, w przypadku rozpatrywania reklamacji bezpośrednio przez tego dostawcę ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku dostarczenia klientowi towaru bezpośrednio z magazynu dostawcy ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
 • osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z klientem/kontrahentem
 • organom ścigania i podmiotom upoważnionym  na podstawie właściwych przepisów prawa

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby i podmioty z którymi ściśle współpracujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia/umowy.

Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.

3. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

 • Do momentu ustania ich przydatności
 • przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży/zakupu, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji
 • przez okres, przez który Administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia.

& 4. Ochrona danych osobowych

 • serwery na których przechowywane są dane osobowe posiadają certyfikat bezpieczeństwa SSL (szyfrowe połączenie), dostęp do nich ma tylko administrator i jest zabezpieczony hasłami.
 • nasza strona internetowa, konta na platformach sprzedażowych i wysyłkowych, poczty e-mail czy tez konto w serwisie bankowości elektronicznej zabezpieczone są hasłami i certyfikatem SSL.
 • dostęp do programów księgowych, bazy danych, telefonu oraz komputera zabezpieczony jest hasłami.
 • dokumentacja w formie papierowej przechowywana jest w zamykanej na klucz szafie znajdującej się w zamykanym na klucz pomieszczeniu.
 • dysk zewnętrzny kopii zapasowych przechowywany jest w zamykanej na klucz kasetce, umieszczonej w zamykanej na klucz szafce znajdującej się w zamykanym na klucz biurze .
 • w ramach prowadzenia działalności, realizacji zamówień/umów współpracujemy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia/umowy, zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.
 • Dostęp do konta klienta jest możliwy po wprowadzeniu hasła użytkownika. W związku z tym zwracamy uwagę, iż konieczne jest, aby nie udostępniać swoich danych osobowych osobom trzecim, a po każdym zakończeniu pracy na koncie klienta zamknąć okno przeglądarka, w szczególności w przypadku, gdy komputer jest współdzielony z innymi użytkownikami. Administrator nie bierze odpowiedzialności za nieuprawnione użycie stosowanych haseł z wyjątkiem przypadku, gdy wynika ono bezpośrednio z winy Administratora.

 & 5. Prawa podmiotu przetwarzania danych osobowych

 • Klient/Kontrahent, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, podając informacje pozwalające potwierdzić jego  tożsamość.                                                                                                Administrator udzieli informacji niezwłocznie nie później jak miesiąc od dnia zgłoszenia żądania, lub dwa miesiące od dnia zgłoszenia żądania w przypadku żądania skomplikowanego, lub dużej ilości żądań powiadamiając o przedłużonym terminie w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia żądania osobę, która żądanie zgłosiła.
 • Odmówienie podjęcia działań w związku z żądaniem na podstawie art. 15-22 lub pobieranie rozsądnej opłaty następuje jeżeli żądania osoby są nadmierne lub ewidentnie nieuzasadnione w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.
 • Każdy, kto przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych i żądania ich usunięcia, nie dotyczy to jednak danych, które są niezbędne do realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych, realizacji złożonego już zamówienia, do ochrony prawnie uzasadnionego interesu lub jeżeli przepisy krajowe albo UE bądź prawo międzynarodowe obligują nas do retencji danych.
 • każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych, ma również prawo zgłosić skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

& 6. Pliki cookies (ciasteczka)

1. Cel używania plików cookie

Nasze strony internetowe używają tzw. plików cookie, aby nasza oferta była dostosowana, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika, używane przez przeglądarkę stron internetowych. Plików cookie używamy np. do: prawidłowego działania koszyka, dla maksymalnie uprościć proces zamówienia zapamiętywania danych logowania, aby użytkownik nie musiał ich wprowadzać ponownie, jak również w celu dostosowania naszych stron do wymagań użytkownika. Więcej o pilikach cookie tutaj

2. Wyłączenie plików cookie

Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W każdej chwili można wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, lub ograniczyć do wybranych rodzajów, choć trzeba mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty sklepu internetowego.

Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej

& 7 . Internet 

1)Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Werner P.Poż Małgorzata Werner, jak również rejestru wydanych zgód podczas składanie zamówienia.

2) Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych że stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 & 8. Data wejścia w życie

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 14.05.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl